Master of Business Administration (MBA)
Badania kliniczne

#edukacjadlasukcesu

Program studiów i organizacja

Program studiów MBA w badaniach klinicznych skierowany jest do wszystkich chcących pozyskać umiejętności w obszarze badań klinicznych, jak i do praktyków zaangażowanych w badania kliniczne, pragnących rozwijać umiejętności w zakresie administrowania i zarządzania badaniami klinicznymi zarówno po stronie ośrodków badawczych, CRO czy sponsorów.

Moduły składające się na program studiów stanowią kompleksowe omówienie problematyki usystematyzowane zgodnie z obszarami prawa i medycyny obejmującymi badania kliniczne. 

Program został zaprojektowany w celu zainspirowania i rozwijania umiejętności kandydata oraz wspierania go w dążeniu do ciągłego rozwoju zawodowego. Ukończenie studiów na kierunku MBA w badaniach klinicznych zapewni przewagę konkurencyjną przy ubieganiu się o miejsce pracy.

Patroni merytoryczni MBA- Badania Kliniczne

 • Agencja Badań Medycznych 

Program oferuje kandydatom alternatywę dla różnorodnych szkoleń oferowanych przez firmy szkoleniowe i umożliwia kształcenie się w oparciu o wysoki poziom i doświadczenie zawodowe naszych wykładowców.

Unikatowość programu studiów polega na jednoczesnym umożliwieniu kształcenie się i kontynuacji dotychczasowej pracy.

Ukończenie studiów gwarantuje zapoznanie się ze specyfiką pracy i zarządzania w branży badań klinicznych, w szczególności na stanowiskach takich jak site coordinator, contract specialist, regulatory affairs specialist, medical science liaison (MSL), medical manager, clinical research associate (CRA), LEAD CRA, market access manager, czy project manager (PM).

Szczegółowy program zjazdów

Wprowadzenie do badań klinicznych

Szczegółowy program modułu

 • etapy badań klinicznych
 • krótka historia badań
 • po co nam bioetyka
 • Deklaracja Helsińska, Kodeks Norymberski
 • Źródła informacji nt. badań klinicznych

Prawo w badaniach klinicznych

Szczegółowy program modułu

Regulacje prawne i wytyczne odnośnie badań klinicznych
 • wytyczne ICH
 • uregulowania międzynarodowe (FDA, EMA)
 • prawodawstwo polskie
 • organy regulacyjne
 • zmiany w dokumentacji badania klinicznego
 • raportowanie
 • zbiór dobrych praktyk GCP
 • Nowe trendy w prawodawstwie (RBM, e-dokumentacja, wizyty zdalne, e-consent)

Pacjent w badaniu klinicznym
 • prawa uczestnika badania klinicznego
 • roszczenia
 • RODO
 • rola organizacji pacjenckich
 • rekrutacja i retencja uczestników badań klinicznych

Badanie kliniczne w praktyce

Szczegółowy program modułu

 • medyczna ocena wykonalności. Decyzja o wyborze ośrodka/badacza
 • etapy badania klinicznego (start-up, maintenance)
 • role w badaniu klinicznym: Badacz, Sponsor, CRO, Uczestnik Badania Klinicznego, Monitor Badania Klinicznego, Komisja Bioetyczna (GCP)
 • rola działu medycznego w rozwoju i cyklu życia leku
 • budżet i negocjacje
 • umowy w badaniu klinicznym
 • protokół badania klinicznego
 • świadoma zgoda

Zarządzanie projektem badania klinicznego

Szczegółowy program modułu

Project management
 • metodologia np. PMP
 • badania kliniczne jako projekt
 • interesariusze
 • komunikacja
 • kamienie milowe
 • zasoby

Systemy jakości w badaniach klinicznych
 • Quality by Design
 • przebieg wizyty monitorującej (zajęcia w formie ćwiczeń/warsztatów)
 • dokumentacja w badaniach klinicznych
 • zasady i praktyki w prowadzeniu dokumentacji,
 • TMF, PB, ISF
 • formularze
 • audyty i inspekcje

Ekonomia menedżerska w ochronie zdrowia

Szczegółowy program modułu

Komercjalizacja nowych cząsteczek:
 • wyrób medyczny (dyrektywa)
 • produkt medyczny (podstawy prawne)
 • ustawodawstwo regulujące produkcję i sprzedaż leków
 • III, IV faza badań klinicznych, rejestracji, łańcuch dostaw, dział jakości, zwolnienie produktu na rynek, ochrona patentu/prawo farmaceutyczne
 • podstawy farmakologii (postaci, kinetyka, dynamika)

Finansowanie świadczeń w ochronie zdrowia:
 • Finansowanie świadczeń ochrony zdrowia i leków w Polsce
 • Typy refundacji w Polsce
 • Ocena technologii medycznych
 • Badania kliniczne a strategia dostępu do rynku
 • Mapy potrzeb zdrowotnych i priorytety zdrowotne
 • Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
 • Podstawy prawne ochrony zdrowia w Polsce
 • Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej
 • Taryfikacja świadczeń opieki zdrowotnej

Dział medyczny i jego rola we wprowadzaniu leku na rynek:
 • współpraca strategiczna – przed i w trakcie wprowadzenia leku do obrotu
 • odpowiedzialność Kierownika ds Relacji Medycznych, Doradcy Medycznego, Menedżera Medycznego

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • zaliczenie testu końcowego z programu studiów (przeprowadzonego w formie online – test jednokrotnego wyboru po ostatnich zajęciach)

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień i dyplomów w czasie trwania studiów MBA, DBA, DPH, DPA, LL.M., LL.D., MSc. oraz MPH

Moduły i uprawnienia dodatkowe

Na dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,  przedszkoli i innych placówek oświatowych

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku Dz. U. z 2017 poz. 1597).

Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela

(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450 z dnia 2 sierpnia 2019).

Innowacje i Nowe Technologie w Lotnictwie

Menedżer ds. Cyberbezpieczeństwa

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

(uprawnienia do pełnienia funkcji Starszego Inspektora ds. BHP)

Koordynator ds. Dostępności

Dyrektor finansowy – CFO

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 (kod zawodu 112006)

Menedżer ds. Finansów i rachunkowości

Menedżer ds. Marketingu internetowego

Menedżer ds. Zarządzania w turystyce

Menedżer Personal Branding i Public Relations

Menedżer ds. zespołu HACCP

Zgodnie z rozporządzeniem nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

Menedżer ds. Oświaty – Organizacja i zarządzanie oświatą

(Rozporządzenie MEN z 27.10.2009- pełnienie funkcji dyrektora, szkoły, przedszkola i placówki oświatowej)

Compliance Manager

Menedżer ds. Design Thinking

Menedżer ds. Controllingu i audytu

Menedżer ds. finansów, kadr i płac

Menedżer ds. Bezpieczeństwa

Menedżer ds. Monitorowanie i prowadzenie badań klinicznych

Psychotraumatolog

(Rozporządzenie MPiPS z dnia 7.08.2014)

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

(wg. wymagań PN-EN ISO 9001-2015).

Auditor wewnętrzny przemysłu zbrojeniowego

(wg. wymagań PN-EN ISO 9001-2015).

Zarządzanie ryzykiem w IT

(zgodnie z ISO 31000).

Modelowanie procesów biznesowych

(zgodnie ze standardem BPMN – ISO/IEC 19510).

Dozor Ruchu w Odkrywkowych Zakładach Górniczych

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego)

Kwalifikacje rolnicze – Zarządzanie w Agrobiznesie

(zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c Ustawy a dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (z późn. zm).

Audytora Wewnętrznego Przemysłu Spożywczego i Sektora Pasz

wg. wymagań IFS oraz GMP+

Audytor i pełnomocnik ISO2200 oraz HACCP

(wg. wymagań PN-EN ISO 9001-2015).

Auditor Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością

(Art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).

Auditor Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

(Art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)

(zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Master of Public Health (MPH) – Zdrowie publiczne

(Art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).

Master of Public Administration (MPA) – Administracja publiczna

(Art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).

Kierownik Podmiotu Leczniczego – Zarządzanie w ochronie zdrowia

(Art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).

Poprzednie
Następne

Zadzwoń do nas

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny emba-warszawa.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Collegium Humanum w Mediach